ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η έλλειψη προσαρμοσμένων ποικιλιών ξηρού φασολιού στη Θεσσαλία

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ξηρού φασολιού στη Θεσσαλία είναι η έλλειψη προσαρμοσμένων ποικιλιών στις αυξημένες προσβολές από ιολογικές ασθένειες. Η ένταση και το εύρος της ζημιάς επιδεινώνονται λόγω της εσφαλμένης πρακτικής των παραγωγών να επαναχρησιμοποιούν μολυσμένο σπόρο και να εφαρμόζουν ακατάλληλες τεχνικές φυτοπροστασίας. Το προς επίλυση πρόβλημα αναλύεται ως εξής:

Εξάπλωση των ιολογικών ασθενειών

Η καλλιέργεια απιστοποίητου μη υγιούς σπόρου έχει οδηγήσει στην εξάπλωση των ιολογικών ασθενειών.

Προβληματική εφαρμοζόμενη φυτοπροστασία

Η εφαρμοζόμενη φυτοπροστασία κατά των ιώσεων βασίζεται σε υπερβολικούς μη αποτελεσματικούς ψεκασμούς κατά των εντόμων-φορέων, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση για την επιλογή κατάλληλου σκευάσματος και χρόνου επέμβασης, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους οργανισμούς μη-στόχους (μείωση βιοποικιλότητας).

Εξάπλωση των ιολογικών ασθενειών

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες (γενετικοί πόροι) δεν επιφέρουν το επιθυμητό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα διότι είναι ευπαθείς στις ιολογικές ασθένειες και ασταθείς στις κλιματικές μεταβολές, που οξύνουν το πρόβλημα

ΣΤΟΧΟΙ

Μεταφορά τεχνογνωσίας

Ο στόχος του έργου είναι η μεταφορά της τεχνογνωσίας σε θέματα καλλιέργειας προσαρμοσμένων ποικιλιών σε τοπικούς παραγωγούς.

28

Υψηλής αξίας προϊόν

Χρήση προσαρμοσμένων
ποικιλιών, που αποφέρουν
υψηλής αξίας προϊόν

29

Περιβαλλοντικό κέρδος

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, προϊόντος, χαμηλότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

18

Υγιής σπόρος

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, για την παραγωγή ενός υγιούς δυνατού σπόρου

17

Ανοχή στις ιολογικές ασθένειες

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, για την καλύτερη διαχείριση των ιολογικών ασθενειών και των εχθρών φορέων.

32

Πιστοποιημένος σπόρος

Υιοθέτηση της καλλιέργειας πιστοποιημένου σπόρου από τους παραγωγούς.

33
Business Consulting

Successful experience of experts in structuring investment projects, developing and implementing.

Project Management

We are working in the format of an outsourcing project office. We assume operational coordination.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τα στάδια υλοποίησης του έργου

Προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός στόχος του έργου θα ακολουθηθούν η Ανάπτυξη Δικτύου Πιλοτικών Αγρών από τον ΑΣ Κιλελέρ στην περιοχή στόχο και παράλληλη εγκατάσταση πειραματικών αγρών αξιολόγησης γενετικών πόρων & παραγωγής μη ιωμένου γενετικού υλικού.

Στους Πιλοτικούς Αγρούς θα εφαρμοσθεί:

Δειγματοληψία προσβεβλημένων φυτών, φορέων-ιών, ωφέλιμων εντόμων εργαστηριακή ταυτοποίηση (αλληλούχηση υψηλής απόδοσης HTS σε ομάδες προσβεβλημένων φυτών, ELISA για τους ιούς, μορφολογική αναγνώριση ειδών αφίδων- φορέων)

Αξιολόγηση διαθέσιμων ποικιλιών για ανοχή στις ιώσεις και προσαρμογή στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στόχου με παράλληλη εφαρμογή φυτοπροστασίας χαμηλής έντασης. Εγκατάσταση σχεδίου τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων (RCBD) με 4 επαναλήψεις. Λήψη τακτικών παρατηρήσεων/ μετρήσεων αγροκομικών χαρακτηριστικών, προσβολών κλπ

Συγκριτική καλλιέργεια πιστοποιημένου και απιστοποίητου σπόρου

Εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας στον ΑΣ Κιλελέρ

Στους Πειραματικούς Αγρούς θα πραγματοποιηθεί:

On-farm διαχείριση του γενετικού υλικού για παραγωγή υγιούς σπόρου & επιλογή ανεκτικών γενοτύπων. Εγκατάσταση ατομικών φυτών (≥1000) σε κυψελωτή διάταξη και επιλογή των υπέρτερων υγιών φυτών (honeycomb selection methodology)

Δειγματοληψία και Ταυτοποίηση ιών και φορέων (HTS, ELISA-ιοί, μορφολογία αφίδων-φορέων)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου

Ποιοτικότερα προϊόντα & Προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας

Μέσα από την υλοποίηση του έργου θα υπάρξει τροποποίηση της διαδικασίας παραγωγής με αποτέλεσμα την παραγωγή ποιοτικότερου προϊόντος, χαμηλότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

Οι παραγωγοί θα ακολουθήσουν την νέα διαδικασία που θα περιλαμβάνει την καλλιέργεια πιστοποιημένου σπόρου προσαρμοσμένων ποικιλιών με χαρακτηριστική ανοχή στις ιολογικές ασθένειες, γνώση παραγωγής υγιούς σπόρου, έγκαιρη αναγνώριση ιώσεων στη φυτεία και εφαρμογή φυτοπροστασίας χαμηλής έντασης.

Ως εκ τούτου αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η σημαντική παραγωγική και ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος, η προστασία και σταδιακή αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στο τοπικό αγρο-οικοσύστημα βραχυπρόθεσμα (πχ αύξηση πληθυσμού ωφέλιμων οργανισμών, μικρότερη επιβάρυνση του παραγωγικού συστήματος νερό-έδαφος με αγροχημικά) και η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας των τοπικών αγρο-οικοσυστημάτων μεσοπρόθεσμα.

Scroll Left Skip to content