ΤΟ ΕΡΓΟ

Το ξηρό φασόλι στη Θεσσαλία και η καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών

Το έργο «Θεσσαλικό Φασόλι | Αειφορική Διαχείρηση Ιολογικών ασθενειών σε γενετικό υλικό φασολιού και ανάπτυξη προσαρμοσμένων Ποικιλιών» αποτελεί μία προσπάθεια τροποποίησης της διαδικασίας παραγωγής του ξηρού φασολιού στη Θεσσαλία με στόχο την παραγωγή ποιοτικότερου προϊόντος, χαμηλότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

5

Μεθοδολογία παραγωγής υγιούς σπόρου

προκειμένου να παράγεται σπόρος απαλλαγμένος από ιώσεις με συνέπεια την διακοπή της ανατροφοδότησης του προβλήματος με την καλλιέργεια προσβεβλημένων σπόρων.

16

Ανάπτυξη νέων Γενοτύπων

προσαρμοσμένων στην περιοχή – στόχο με ανοχή στις ιώσεις (εν δυνάμει νέες ποικιλίες)

14

Φυτοπροστασία χαμηλής έντασης

όπου η εφαρμογή (σκεύασμα, χρόνος πιθανής επέμβασης, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) θα βασίζεται σε στοχευμένες μετρήσεις για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης, την προστασία & δράση των ωφέλιμων οργανισμών και την μείωση των φυτοπροστατευτικών υπολειμμάτων στο σύστημα έδαφος-νερό.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η έλλειψη προσαρμοσμένων ποικιλιών ξηρού φασολιού στη Θεσσαλία

Έλλειψη προσαρμοσμένων ποικιλιών

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ξηρού φασολιού στη Θεσσαλία είναι η έλλειψη προσαρμοσμένων ποικιλιών στις αυξημένες προσβολές από ιολογικές ασθένειες. Η ένταση και το εύρος της ζημιάς επιδεινώνονται λόγω της εσφαλμένης πρακτικής των παραγωγών να επαναχρησιμοποιούν μολυσμένο σπόρο και να εφαρμόζουν ακατάλληλες τεχνικές φυτοπροστασίας.

Ευπαθείς & ασταθείς ποικιλίες

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες (γενετικοί πόροι) δεν επιφέρουν το επιθυμητό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα διότι είναι ευπαθείς στις ιολογικές ασθένειες και ασταθείς στις κλιματικές μεταβολές, που οξύνουν το πρόβλημα

Εξάπλωση των ιολογικών ασθενειών

Η καλλιέργεια απιστοποίητου μη υγιούς σπόρου έχει οδηγήσει στην εξάπλωση των ιολογικών ασθενειών.

ΣΤΟΧΟΙ

Μεταφορά τεχνογνωσίας

Ο στόχος του έργου είναι η μεταφορά της τεχνογνωσίας σε θέματα καλλιέργειας προσαρμοσμένων ποικιλιών σε τοπικούς παραγωγούς.

8
Υψηλής αξίας προϊόν

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, που αποφέρουν υψηλής αξίας προϊόν

9

Υγιής σπόρος

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, για την παραγωγή ενός υγιούς δυνατού σπόρου

10

Πιστοποιημένος σπόρος

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, για την παραγωγή ενός υγιούς δυνατού σπόρου

11
Περιβαλλοντικό κέρδος

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, προϊόντος, χαμηλότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

12

Ανοχή στις ιολογικές ασθένειες

Χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών, για την καλύτερη διαχείριση των ιολογικών ασθενειών και των εχθρών φορέων.

Προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας

Με τη δραστική μείωση των φυτοφαρμάκων λόγω της καλλιέργειας προσαρμοσμένων και ανεκτικών στις ιώσεις ποικιλιών
Υιοθέτηση καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων φυτοπροστασίας φιλικών προς το περιβάλλον
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

μέσω της καλλιέργειας προσαρμοσμένων ποικιλιών στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Επιχειρησιακή Ομάδα του έργου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τι περιμένουμε από το έργο

Scroll Left Skip to content