ΕΤΑΙΡΟΙ

Η επιχειρησιακή ομάδα του έργου

O Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ.  

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) ανήκει στον ΕΛΓΟ.  Κύρια αντικείμενα του είναι η γενετική βελτίωση για τη δημιουργία νέων ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, η διεξαγωγή έρευνας για το έδαφος & νερό, η μελέτη των παθογόνων και εχθρών με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής και των εισροών με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος

Το εργαστήριο Γενετικής & Βελτίωσης φυτών του ΑΠΘ ασχολείται με έρευνα και διδασκαλία στα πεδία της Γενετικής, Βελτίωσης των φυτών & της παραγωγής Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του ΑΠΘ έχει δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τη μελέτη της αιτιολογίας ιολογικών ασθενειών, την ανάπτυξη μεθοδολογιών ανίχνευσης και ταυτοποίησης τους, την επιδημιολογία ιολογικών ασθενειών σχετικά με τους φορείς μετάδοσής τους.

Και τα 2 εργαστήρια αναπτύσσουν συνεργασίες με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς, που χρηματοδοτούνται από πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους.

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο αντικείμενο την σποροπαραγωγή και επεξεργασία σπόρων που περιλαμβάνει όλα ή ορισμένα από τα στάδια της συνολικής επεξεργασίας για τη διάθεση εμπορικού σπόρου στην αγορά.

Έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες φασόν σποροπαραγωγής και επεξεργασίας σπόρων με τους μεγαλύτερους οίκους του χώρου, όπως οι BAYER, DELTAPINE, αλλά και με πολλές ελληνικές εταιρείες παραγωγής – εμπορίας σπόρων σποράς. Πρόσφατα δημιούργησε υποδομές για αξιοποίηση σπόρων οσπρίων. Προβαίνει στη διατήρηση και αξιολόγηση ποικιλιών για εμπορική αξιοποίηση από τρίτους

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ στοχεύει στην εξυπηρέτηση των παραγωγών-μελών του προσφέροντας στα προϊόντα τους υπεραξία αλλά και σύγχρονες υπηρεσίες οργάνωσης και  διαχείρισής τους και αφετέρου η προσφορά στον καταναλωτή αγνών και υψηλής διατροφικής  αξίας προϊόντων.

Τα προϊόντα του ΑΣ παράγονται αποκλειστικά στην “Θεσσαλική Γη” και φέρουν τον ομώνυμο διακριτικό τίτλο. Συμμετέχει σε σειρά κοινοτικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην δημιουργία υποδομών και οργάνωσης, καθώς και στην βελτιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Χημικός ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετιγκ και Επικοινωνία και ιδιαίτερα στο Green Marketing , με συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης, αξιοποίησης και διασύνδεσης με την αγορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Παν. Θεσσαλίας.

Με τη συμμετοχή, στη διάχυση αποτελεσμάτων και στην επικοινωνία με φορείς και παραγωγούς.

Επίσης υποστηρίζει τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, ώστε να διασυνδεθούν με κέντρα που παράγουν την αγροτική καινοτομία

Scroll Left Skip to content